logo dermedicare, praktijk voor huid- en oedeemtherapie
dermedicare, praktijk voor huid- en oedeemtherapie
Privacyverklaring

Dermedicare, gevestigd aan Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

PostadresGelre ziekenhuizen Zutphen
     Den Elterweg 77
     7207 AE  Zutphen 
Telefoon     06 48 54 47 23
Mail     
Website     www.dermedicare.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huid- en oedeemtherapiepraktijk Dermedicare (hierna te noemen Dermedicare) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

* Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens van personen die jonger dan 16 jaar zijn te verzamelen. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Dermedicare verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen.
Daarnaast kan Dermedicare uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dermedicare neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dermedicare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van uw persoons- en medische gegevens van 15 jaar. Dit is wettelijk vastgelegd volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Delen van persoonsgegevens met derden
Dermedicare verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dermedicare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Dermedicare zal na het opstellen van een behandelplan uw (huis)arts infomeren door middel van een terugrapportage. Hiervoor is altijd uw goedkeuring nodig.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Dermedicare gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Google Analytics : Dermedicare maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dermedicare bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Dermedicare te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dermedicare heeft hier geen invloed op. Dermedicare heeft Google geen toestemming gegeven om via Dermedicare verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dermedicare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dermedicare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dermedicare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .